Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
Eltip bermek we töleg

Harytlary eltip bermek hyzmaty häzirki wagtda programmada kesgitlenen şäherlere, şäherçelere we etrap merkezlerine amala aşyrylýar

Hyzmatyň görnüşleri:

Adaty sargyt

Aşgabat şäheriniň çägine we golaý etraplara 24 sagadyň dowamynda: harytlaryň bahasy 100 manatdan geçse mugt, 100 manada ýetmese 20-30 manat aralykdaky töleg bilen amala aşyrylýar.

Welaýatlara 48-72 sagat aralygynda: harytlaryň bahasy programmada (sargyt edilende saýlan ýeriňize görä) görkezilen mukdardan geçse mugt, ýetmese 50-100 manat aralykdaky töleg bilen amala aşyrylýar.

Sargyt edeniňizden soňra operator size jaň edip sargydyňyzy tassyklaýar.

Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar.

Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär.

Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň.

Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň.

Sargydy barlap alanyňyzdan soňra töleg amala aşyrylýar.

Eltip berijiniň size gowşurýan töleg resminamasynda siziň tölemeli puluňyz bellenendir.