Loading...
Google Play App Store
Tekje onlaýn market
Kepillilik

Kepillik şertleri

Alyjynyň:

1.   Harydy eline gowşan dessine islendik ýagdaýda diňe ýol tölegini töläp yzyna gaýtarmaga;

2. Harydyň tölegini geçirlenden soňra diňe kepillik şertlerine degişli bolan ýagdaýda yzyna gaýtarmaga ýa-da tehniki goldaw almaga;

hukugy bardyr.


· Kepillik şertleri (kepillendirilen wagt aralygyna degişli):


1. Harydyň häsiýetlerinde görkezilen güýji ýa-da funksiýalary ýerine ýetirmese;

2. Ulanyja bagly bolmadyk ýagdaýda işlemegini öz-özünden togtatsa;

    -müşderiniň tehniki goldaw almaga, eger-de tehniki goldaw netijesiz bolsa täzesine çalyşmaga hukugy bardyr.

· Kepillik şertlerine degişli däl:

1.    Haryda bilkastlaýyn zeper ýetende;

2.   Harydyň elden gaçyrylmagy, üstünden agram görmegi ýa-da urga sezewar bolmagy;

3. Harydyň görkezilen ulanyş düzgünleriniň ýerine ýetirilmezligi;

Bellik: Harydy eliňize alanyňyzda işleýändigine, funksiýalary ýerine ýetirýändigine we daşky durkuna doly göz ýetiriň.